foto-welkom

Synode

De synode is het hoogste bestuurlijke orgaan van de Broedergemeente in onze provincie, de Europese continentale provincie. Twee leden van onze gemeente zijn voor de duur van zes jaar gekozen om haar te vertegenwoordigen tijdens de Provinciale Synode. De huidige periode geldt van november 2011 tot november 2017. Daarin komt de Synode drie keer voor een formele zitting bijeen. De synodeleden zijn ook lid van de centrale raad. Alle synodeleden in Nederland komen twee of drie maal bijeen ter voorbereiding op de volgende Synode. » contact


Centrale Raad

De Centrale Raad (CR) is het overlegorgaan van de Broedergemeenten in Nederland. Hij wil het contact tussen de diverse gemeentes verbeteren. De CR fungeert als landelijk aanspreekpunt voor het Provinciaal Bestuur en andere kerken/kerkelijke organisaties in Nederland. De CR vergadert 4 maal per jaar. Een van deze vergaderingen is een themadag, bedoeld voor alle leden van de Broedergemeenten in Nederland. Vanuit de oudstenraden van iedere Broedergemeente in Nederland is een vertegenwoordiger lid van deze raad. Daarnaast zijn alle gekozen Synodeleden lid. Namens de Oudstenraad heeft br. M. Griffioen zitting in de CR. » contact


Centrale Vrouwenraad

De centrale vrouwenraad (CVR) is een organisatie voor vrouwen van de Broedergemeenten in Nederland. Een belangrijke doelstelling is vrouwen bewust maken van hun positie in kerk en samenleving. De CVR organiseert jaarlijks de landelijke contactdag, ondersteunt bij het oprichten van vrouwenkringen in plaatselijke gemeentes en biedt vorming en ondersteuning aan bestaande vrouwenkringen. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging vanuit elke gemeente. Op dit moment is de vertegenwoordiging vanuit de Broedergemeente Zeist vacant. » contact


Raad van Kerken

De raad van kerken (RvK) te Zeist stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen de kerken in Zeist te bevorderen. Ze wil bijdragen aan praktische samenwerking tussen de kerken en - zo ver als gedragen door de aangesloten kerken - het oecumenisch vieren stimuleren. Activiteiten zijn o.a. de donderdagmiddag pauzediensten in de kerkzaal van het Leger des Heils en het platform ‘respect en geen geweld’. Namens de Broedergemeente Zeist heeft br. N. Fischer zitting in de RvK.
» contact


Wereldgebedsdag

De wereldgebedsdag wordt elk jaar op de eerste vrijdag in maart gevierd. Elk jaar  wordt door een vooraf aangewezen land de liturgie voorbereid. Doordat op dezelfde dag over de hele wereld dezelfde liturgie gevierd wordt, ontstaat er een keten van verbondenheid. Ook een aantal kerken in Zeist doet mee aan deze jaarlijks wederkerende gebedsdag. De Broedergemeente wordt in de organiserende commissie vertegenwoordigd door zr. J. Hasewinkel. » contact


Bestuur Comeniusschool

Het schoolbestuur van de Comeniusschool draagt zorg voor het besturen van de school op hoofdlijnen, beleidsvorming en controle van de uitvoering van het beleid. De school gaat uit van de overweging dat goed onderwijs met een christelijke opvoeding gepaard moet gaan. Hierbij zet zij zich ervoor in het onderwijs in de geest van de Broedergemeente gestalte te geven. Het bestuur bestaat uit zeven personen, waarvan er statutair gezien (zo mogelijk) vier Broedergemeenteleden zijn. Minimaal 2 leden zijn afgevaardigde van de oudstenraad. Het bestuur vergadert ongeveer vijf keer per kalenderjaar. De leden van het bestuur namens de Broedergemeente Zeist zijn: Zr. K. Birdja, Br. M. Griffioen. en B. P. Grootendorst  contact


Zeister Zendingsgenootschap

Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) is de zendingsorganisatie van de Broedergemeente in Nederland en werd in 1793 opgericht om Hernhutter zendelingen te steunen die overzee het evangelie verkondigden. Vooral met Suriname groeiden er stevige banden. In de vorige eeuw veranderde het werk sterk. Tegenwoordig stuurt het ZZg geen mensen meer uit, maar steunt het de kerken van de Broedergemeente in -vooral- Suriname, Tanzania, Letland, Jamaica en Zuid-Afrika op het vlak van kerkopbouw en diaconie. Daarnaast voert het ZZg met overheidsgeld programma’s uit voor ontwikkelingssamenwerking. Het ZZg houdt kantoor op de eerste etage van het dienstencentrum op het Zusterplein 20 te Zeist. De website is www.zzg.nl.
» contact