foto-welkom

Kerkelijk Kantoor

Het kerkkantoor zorgt voor de dagelijkse administratie van de gemeente, zoals het verhuur van de kerkzaal, mutaties in het kerkelijk bestand en distributie van het weeknieuws.
Het adres van het kerkkantoor: Zusterplein 20, 3703 CB Zeist.
Het kantoor is op werkdagen open van 08.30 uur tot 12.30 uur.
» contact


Oudstenraad

De oudstenraad vormt het bestuur van de Broedergemeente Zeist. Er zijn 9 gekozen leden en 2 ambtshalve leden. De gekozen leden hebben een zittingstermijn van 6 jaar. De Oudstenraad vergadert doorgaans eens per maand, de afdelingen vastgoed en gemeente ook. De raad bestaat thans uit de volgende gekozen leden: br. M. Bos, zr. M. van Es, br. N. Fischer, br. M. Griffioen, br. A. Kleinhans, zr. G. Lenz, zr. A. Prause, br. A. van Wageningen, 1 plek vacant; ambtshalve leden zijn: br. M. Gill (predikant) en br. P. Zwaan (thesaurier).

Afdeling vastgoed

Voorzitter: br. A. Kleinhans 

Secretaris: br. M. Bos

Thesaurier: br. P. Zwaan

Afdeling gemeente 

Voorzitter: zr. G. Lenz

Secretaris: zr. A. Prause

Penningmeester: br. A. van Wageningen

Rentmeesterij

De medewerkers van de rentmeesterij dragen zorg voor het beheer, onderhoud en de dagelijkse gang van zaken rondom de monumentale panden en de bijbehorende grond die de Broedergemeente Zeist rijk is. De rentmeester volgt daarin het beleid dat de Oudstenraad maakt. » contact


Weeknieuws redactie

De redactie van het weeknieuws wordt verzorgd door vrijwilligers, bij toerbeurt samen met de predikant. In de regel verschijnt het weeknieuws om de twee weken, kopij kan worden ingeleverd voor 9 uur ’s maandags. Het kerkelijk kantoor zorgt voor de verzending. De redactie bestaat uit: zr. A. Baauw-van Vledder,  zr. J. Hasewinkel en zr. A. Bleijerveld-van Hunnik. contact


Les Abeillères

Les Abeillères is een landgoed in het zuiden van Frankrijk in de gemeente St. Jean-du-Gard (locatie). Het is eigendom van de Broedergemeente Zeist. Het landgoed is verhuurd aan een christelijke gemeenschap, de Veilleurs, die er een vorm van kloosterleven handhaven door retraite in stilte en gebed. De Stichting Les Abeillères beheert het landgoed door toezicht op gebouwen en terreinen, en adviseert hierover de Oudstenraad. Gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een kort bezoek. Een langer verblijf dient gecoördineerd te worden met het bestuur. Het bestuur bestaat uit: br. J. Molenaar (voorzitter), br. C.W. Krijgsman (penningmeester), zr. A.C. Terwey-de Waard (secretaris), zr. H.M. Groenewegen (lid), br. A.G. van Wageningen (lid) en br. M. Bos (namens de Oudstenraad). » contactDe Commissies

Commissie Gemeenteopbouw

De commissie gemeenteopbouw houdt zich bezig met vraagstukken en onderwerpen betreffende het ‘gemeente-zijn’ in deze tijd. De commissie adviseert de Oudstenraad en ontplooit waar mogelijk zelf initiatieven die kunnen bijdragen aan de groei van de gemeente. De commissie nodigt u als gemeentelid uit om u vrij te voelen ideeën aan te dragen en mee te denken. De commissie komt maandelijks bijeen en bestaat uit de volgende leden: zr. S.T. Fischer, br. M.Th. Gill, zr. I.H. Koopman-van Ee en br. C. Veer. » contact


Liturgische Commissie

De liturgische commissie dient als werkoverleg dat zich bezighoudt met het voorbereiden en evalueren van de diensten. Tijdens de vergaderingen worden voorstellen tot veranderingen besproken en wordt er gewerkt aan de vormgeving van oude en nieuwe liturgieën. De commissie rapporteert aan de Oudstenraad. De leden van de liturgische commissie zijn afgevaardigden van de groepen uit de gemeente die betrokken zijn bij de kerkdiensten. » contact


Diaconale Commissie

De diaconale commissie is een door de Oudstenraad ingestelde commissie die zelfstandig werkt. De diaconale commissie bestaat uit maximaal vijf leden en vergadert maandelijks. Alle informatie die de diaconale commissie krijgt is vertrouwelijk en de commissieleden hebben geheimhoudingsplicht. Het hoofddoel van de diaconale commissie is een praktische invulling geven aan het evangelie door het verlenen van maatschappelijke en financiële hulp. Hiertoe wil de diaconale commissie met open ogen en oren in de gemeente en in de wereld staan om noden te signaleren en hierop in te spelen. Een belangrijk middel hierbij is het verwijzen naar professionele instanties op maatschappelijk, financieel maar ook op geestelijk gebied. » contact